ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Andrzej Danowski

Andrzej Danowski (ur. 8 sierpnia 1954 r. w Łodzi) – krajoznawca, fotograf-krajoznawca, znawca zagadnień ochrony zabytków, działacz PTTK i TOnZ, pracownik agend Zarządu Głównego PTTK – wieloletni, od początku dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi do przejścia na emeryturę w 2021 r.
Maturę zdał w 1973 w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Łodzi. W latach 1973–1979 studiował na Politechnice Łódzkiej – Instytut Inżynierii Chemicznej (obecnie Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) i ukończył studia z tytułem mgr inż. chemik.
Pracował w latach 1979–1986 na Politechnice Łódzkiej jako pracownik naukowo-badawczy, a potem już w PTTK: 1981–1986  urzędujący  Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi, prowadził Regionalną Pracownię Krajoznawcza i redakcja kwartalnika krajoznawczego RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik”, 1986–1990 – Kierownik Biura Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK, od 1991 – Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca Łódź ul. Wigury 12a.
Był wykładowcą jednej z prywatnych wyższych szkół w Łodzi w zakresie podstaw historii sztuki i geografii turyzmu.
Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Turystyki.
Jego praca zawodowa w PTTK była nierozerwalnie połączona z działalnością społeczną w różnych pionach i dziedzinach działalności PTTK.
Zdobył uprawnienia kadry instruktorskiej PTTK: Instruktor Ochrony Przyrody, Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Fotografii PTTK i wykładowca fotografii krajoznawczej, Instruktor Opieki nad Zabytkami i wykładowca.
Od 1980 r. członek Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK. W latach 2001-2005 sekretarz Komisji, a obecnie jej Przewodniczący. Autor ogólnopolskiego programu szkoleń Społecznych Opiekunów Zabytków i organizator kursów. Prowadził liczne spotkania i szkolenia związane z opieką nad zabytkami i fotografią krajoznawczą. Wykładowca na kursach przewodników, pilotów, społecznych opiekunów zabytków w zakresie podstaw historii sztuki i geografii turyzmu. Organizator i wykładowca kursów dla kandydatów na Społecznych Opiekunów Zabytków.
Członek – założyciel w 1983 r. Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (TOnZ), przez wszystkie kadencje członek Zarządu Oddziału, przez 3 kadencje Sekretarz Zarządu; przez 6 kadencji członek Zarządu Głównego TOnZ, w tym przez 4 kadencje członek Prezydium ZG TOnZ, przez 1 kadencję wiceprezes Zarządu Głównego TOnZ.
Członek Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
Członek Rady Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich – powołany przez Wojewodę Łódzkiego.
Członek-założyciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi.
Członek Polish Tourfilm Academy. Organizator wielu wystaw i ekspozycji fotografii krajoznawczej.
Członek Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK (także wiceprezes Komisji). Organizator Forów Fotografii Krajoznawczej PTTK.
Wydawca kwartalnika krajoznawczego Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Łodzi „Wędrownik”.
Członek założyciel Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Nowosolna, był sekretarzem Stowarzyszenia.

Niektóre publikacje: Fotografia jako dokument i jako zabytek w: Społeczna Opieka nad Zabytkami PTTK tom II Warszawa 1997 ISBN 83-85419-71-3, Zabytki postindustrialne w: Społeczna Opieka nad Zabytkami PTTK tom III, Warszawa 1998, ISBN 83-85419-81-0, Secesja łódzka? w: Społeczna Opieka nad Zabytkami 1992 PTTK , Pr. zbior. pod red. Jerzego F. Adamskego, Wiesława Cichego, Franciszka Midury, Brzozów-Warszawa,1992, s. 61, ISBN 83-900733-5-8, Podstawowe problemy społecznej opieki nad zabytkami w: Vademecum Młodzieżowego Opiekuna Zabytków, praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Midury i Andrzeja Gordona, Warszawa 1997, PTTK Komisja Opieki nad Zabytkami, s. 51, ISBN 83-85419-51-9.

Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Srebrną i Złotą Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami, Nagrodą Honorową im. Fryderyka Kremsera za zasługi dla fotografii krajoznawczej PTTK (teraz członek Kapituły tej Odznaki), Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką 50 lat PTTK i  innymi wyróżnieniami.

Autor tekstu: Mirosław Wojalski – członek Rady Programowej CFK PTTK