ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Ludność i struktura

Ludność powiatu sieradzkiego liczyła w 2020 roku – 117,4 tys. osób co stanowi 4,7% ogólnej liczby mieszkańców województwa łódzkiego (trzecia lokata w regionie pod względem liczebności po Łodzi i powiecie zgierskim) oraz 0,31% mieszkańców kraju. Ludność powiatu zmniejsza się zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie kształtuje się obecnie na poziomie 81 osób/km2 i jest to wskaźnik znacznie niższy od średniej w kraju – 124 osoby i od średniej wojewódzkiej – 146 osób. Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich (bez miast) jest jeszcze niższa i waha się od 34 osób na 1 km 2 w gminie Klonowa do 68 osób/km2 w gminie Błaszki. Według płci kobiety stanowią 51,1 % mieszkańców tj. na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet. 

Wskaźnik urbanizacji mierzony odsetkiem ludności miejskiej jest niski i kształtuje się na poziomie 43,8 % i jest niższy niż w województwie łódzkim (65 %) i w kraju (62 %). Na wsi zamieszkuje 56 % mieszkańców a w 44%. Ponad jedna trzecia (36%) łącznej liczby ludności powiatu mieszka w mieście Sieradz, które liczy 43,0 tys. mieszkańców. 

Najgęściej zaludnionym obszarem gminy jest miasto Sieradz (846 osób na km2 oraz gminy Błaszki (74) i Złoczew (62). Najmniej mieszkańców ma gmina Klonowa – 3,1 tys. a najludniejszą z gmin – miasto i gmina Błaszki około 15,0 tys. ale Błaszki są najmniejszym miastem w powiecie liczą tylko 2,2 tys. osób.