ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Lasy i formy ochrony Ziemi Sieradzkiej

Lasy zajmują, 20% powierzchni powiatu (ponad 29 tys. ha).  Lasy państwowe stanowią 60%, a pozostałe 40% prywatne. Największą powierzchnią lasów charakteryzują się gminy Warta, Sieradz i Brąszewice. Największą lesistością cechują się gminy Brąszewice i Klonowa. W składzie gatunkowym lasów Ziemi Sieradzkiej dominuje sosna (87%) przed brzozą, grabem, olchą, dębem, jesionem i klonem.

Obszary przyrody chronionej na terenie powiatu

Obszary prawnie chronione (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) zajmują niemal jedną czwartą całkowitej powierzchni powiatu sieradzkiego. Największy udział obszarów prawnie chronionych jest w gminach i Klonowa.

Rezerwat przyrody „Jeziorsko” 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu