Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • tłumacz języka migowego
kanał rss
Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały audiowizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • wybrane zdjęcia nie posiadają w pełni dostępnych transkrypcji,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michalina Kraszkiewicz, archiwum@cfk.pttk.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 636 40 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
Ulica Wigury 12a, 90-301 Łódź

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Należy pokonać 7 schodów. Wejście jest jednoskrzydłowe i nie jest zaopatrzone w podjazd. Wejście jest dostępne w godzinach pracy biura po wcześniejszym kontakcie przez domofon. Brak portierni. Jest to również wyjście ewakuacyjne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W celu dostania się do biura należy pokonać 2 kondygnacje. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków w związku z czym istnieją trudności w odpowiednim dostosowaniu architektonicznym obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdów ani wind.
Po wejściu do budynku należy minąć wąskie przejście, a następnie przejść do obszernego, reprezentacyjnego holu. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na pierwszym piętrze, na które prowadzą szerokie, drewniane schody (30 stopni). Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się 8 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce zostało specjalnie wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść i swobodnie poruszać się po wszystkich pomieszczeniach z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


do góry