ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Rzeźba terenu, hydrologia i gleby Ziemi Sieradzkiej

Ponieważ wspomniany lądolód był tu bardzo dawno (tzw. zlodowacenie Warty) to Ziemi Sieradzka posiada mało urozmaiconą rzeźbę terenu i można rzec jest falista i pagórkowata. Wysokości względne nie przekraczają 25-30 metrów. Tu fachowcy napisaliby, że procesy denudacyjne zniwelowały obszar i dlatego jest mniej urozmaicony niż np. Kaszuby czy Mazury, gdzie lądolód dotarł ponownie później. Tak samo wyglądał kiedyś teren Ziemi Sieradzkiej tyle, że kilka tysięcy lat wcześniej. Dziś osią hydrologiczną jest rzeka Warta i jej dopływy (Żeglina, Myja, Niniwka, Krasawa) – to obszar dorzecza Odry prawie w całości, bo reszta rzek spływa do zlewni rzeki Prosny (dopływ Swędrnia). Jak płyną rzeki w większości „zdecydował” niegdyś lądolód w swej schyłkowej fazie. 

 

Istotnym walorem turystycznym powiatu jest Zbiornik Jeziorsko utworzony w 1986 roku poprzez budowę wysokiej na 12 metrów zapory w Skęczniewie na rzece Warcie. Jeziorsko ma powierzchnię 42,3 km2 i jest największym powierzchniowo zbiornikiem wodnym w województwie łódzkim a trzecim w kraju. Celem utworzenia zapory była regulacja biegu rzeki i nawadnianie użytków rolnych. Powstałe spiętrzenie wody jest również wykorzystywane do wytwarzania energii w elektrowni wodnej o mocy 4 MW. Oprócz funkcji retencyjnej i energetycznej zbiornik służy również rekreacji i ochronie przyrody. Dolina rzeki Warty i Zbiornik Jeziorsko wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego o znaczeniu regionalnym. Obszar ten wyróżniają atrakcyjne walory przyrodnicze i kulturowe, które stały się podstawą rozwoju turystyki aktywnej i kulturowej. Przy zachodniej części zbiornika powstał w gminie Warta ośrodek turystyki wodnej w Ostrowie Warckim.

Turysta wędrując po Ziemi Sieradzkiej bez obaw może napić się prosto ze studni, gdyż wody podziemne są bardzo dobrej jakości. Pochodzą one z nisko położonych warstw dawnych epok (czyli kredy) oraz późniejszej czwartorzędowych (od 5 do 55 metrów pod powierzchnią terenu). Lokalne rolnictwo również oferuje produkty pochodzące z upraw na bardzo dobrych glebach. Ziemia Sieradzka jest bogata w te zasoby (ponad połowa to gleby dobrej czyli IV klasy lub wyższej) co można dostrzec wędrując pieszymi szlakami. Ponieważ klimat też sprzyja gdyż charakteryzuje się on stosunkowo dużą ilością dni ciepłych z pogodą pochmurną bez opadów (około 105 dni, których nie życzymy naszym Gościom), dni bez mrozu (temp. powyżej 0o C) tez sporo, bo jest od 270 do 290.