ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Przemysł i rolnictwo Ziemi Sieradzkiej

Ważnym sektorem gospodarki w powiecie sieradzkim jest rolnictwo. O rolniczym charakterze regionu świadczy m. in. wysoki (wyższy niż średni w Polsce) udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej. W strukturze użytków rolnych grunty orne zajmują 81,51 %, sady 0,74 %, łąki 12,30 %, a pastwiska 5,45 %. Użytki rolne zajmują 105, 8 tys. ha (z czego 89,7% stanowi własność sektora prywatnego, a 10,3 % ‒ sektora publicznego), to 69,2% ogólnej powierzchni gruntów. W strukturze użytków rolnych grunty orne zajmują 86 239 ha, sady ‒ 778 ha, łąki ‒ 13015 ha, pastwiska‒ 5 763 ha. Pozostałe grunty i nieużytki zajmują powierzchnię 14.765 ha

Jednym z głównych kierunków specjalizacji rolniczej wynikających z niewielkich wymagań klimatyczno – glebowych oraz możliwości szerokiego wykorzystania zarówno do celów konsumpcyjnych jak i przemysłowych jest uprawa ziemniaków (zwłaszcza wczesnych). W powiecie sieradzkim uprawia się ich najwięcej w województwie, głównie w gminach: Wróblew, Błaszki, Brzeźnio i Warta.

Powiat sieradzki ma również znaczący udział w uprawie żyta, który wynosi 23,1% w ogólnej powierzchni zasiewów zbóż. Obszarami o najwyższej koncentracji upraw są gminy: Sieradz, Burzenin, Brąszewice, Brzeźnio, Goszczanów, Klonowa i Złoczew. W ostatnim dziesięcioleciu powierzchnia upraw systematycznie się zmniejsza a plony zbóż wynoszą średnio 24‒26 dtq/ha.

Ważną rolę w strukturze zasiewów odgrywa również uprawa mieszanek zbożowych do celów paszowych. Uprawy znajdują się w gminach: Błaszki, Brąszewice, Burzenin, Goszczanów, Złoczew i Klonowa. Ich udział w strukturze zasiewów zbóż wynosi 18,8%. 

Rozwijającym się kierunkiem specjalizacji powiatu jest uprawa warzyw gruntowych pod niskimi osłonami. Do najczęściej uprawianych warzyw gruntowych należą: kapusta, marchew, por, cebula, seler, kalafior, buraki ćwikłowe, ogórki gruntowe, pomidory gruntowe, pietruszka, rzodkiew, sałata oraz rabarbar. Uprawy zajmują obszar gminy Wróblew, Błaszki, i Warta.

Nowoczesne sadownictwo w którym dominują uprawy jabłoni rozwija się przede wszystkim na obszarze pięciu gmin: Błaszki, Wróblew, Warta, Goszczanów i Sieradz. Na tym obszarze koncentruje się około 80% ogólnej powierzchni sadów w powiecie. Modernizacja upraw sadowniczych jest ukierunkowana głównie na zastępowanie przez plantacje polowe nisko produktywnych małych sadów przydomowych, na likwidację przemienności owocowania, wprowadzanie szlachetnych odmian drzew, zwiększanie zbiorów z jednostki powierzchni. Zwiększa się powierzchnia chłodniczo-przechowalnicza owoców i warzyw.

Dominującym kierunkiem specjalizacji hodowli zwierząt w powiecie jest hodowla trzody chlewnej, która koncentruje się na obszarze gmin Złoczew i Błaszki (obsada pow. 150 szt. na 100 ha) a także w gminach: Klonowa, Błaszki i Goszczanów (obsada w przedziale 100‒150 szt.).

Drugim ważnym kierunkiem specjalizacji hodowli zwierząt jest hodowla bydła. Wielkość pogłowia bydła w powiecie waha się w granicach 53–54 tys. szt.. Chów bydła ukierunkowany jest głównie na produkcję mleka i pozyskanie mięsa. Produkcja mleka na 100 ha użytków rolnych przewyższa średnią krajową i wynosi 100‒110 tys. litrów.

Sprzedaż mleka jest podstawowym źródłem dochodów około jednej trzeciej gospodarstw rolnych. Hodowla bydła skoncentrowana jest w północnej i południowej części powiatu sieradzkiego. Obszarami o najwyższej obsadzie bydła na 100 ha użytków rolnych są gminy: Burzenin, Brąszewice, Brzeźnio, Brąszewice, Klonowa, Goszczanów, gdzie obsada na 100 ha użytków rolnych przekracza 60 szt. Do niedawna istotnym z punktu widzenia produkcji rolniczej produktem chowu bydła był także obornik, wykorzystywany do użyźniania słabych gleb. Obecnie jego produkcja uległa znacznemu ograniczeniu ze względu na powszechnie stosowany bezściółkowy system chowu zwierząt.

Hodowla drobiu w regionie skupia się w gminach Wróblew i Błaszki, gdzie obsada na 100 ha użytków rolnych przekracza 900 szt., zaś w gminie Goszczanów mieści się w przedziale 600‒900 szt. W pozostałych gminach, tj. Brzeźnio, Sieradz, Złoczew i Brąszewice ‒ w przedziale 300‒600 szt. Najmniejsza obsada, poniżej 300 szt. występuje w gminach: Burzenin, Klonowa i Warta. Na potrzeby produkcji jaj hoduje się przede wszystkim kury, natomiast z przeznaczeniem na mięso ‒ kury, gęsi, kaczki i indyki. Hodowla drobiu kurzego rozwinęła się do poziomu 775 tysięcy sztuk W strukturze hodowli drobiu dominuje drób kurzy, niewiele (około 2‒3%) stanowią kaczki, gęsi i indyki.

Odradza się hodowla owiec. Stan pogłowia wynosi około 2 tys. sztuk. Obserwuje się zmiany w strukturze stada, bowiem rasy wełniste i ogólnoużytkowe zastępowane są przez rasy mięsne.

Na terenie powiatu znajduje się ponad 14 tysięcy gospodarstw rolnych. Niemal wszystkie ‒ to

gospodarstwa indywidualne, a 90% prowadzi rzeczywistą działalność rolniczą.

Najwięcej gospodarstw (37,6%) jest w przedziale obszarowym 1‒5 ha oraz 5‒10 ha – 40,8 %. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 9,0 ha i jest niewiele wyższa od średniej krajowej. Znaczna liczba gospodarstw rolnych nadal prowadzi wielokierunkową produkcję. Rolnicy mają dobre zaplecze techniczne, które systematycznie unowocześniają, co pozwala na pełną mechanizację prac polowych. W wyniku scaleń i wymiany gruntów następuje również nieznaczna poprawa rozłogów gospodarstw rolnych, co stwarza warunki do lepszego rozwoju. 

W systemie oświaty rolniczej ważną rolę spełnia Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach ‒ Oddział w Kościerzynie oraz Stacja Hodowli Roślin w Kalinowej w gm. Błaszki, jak i Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce w gminie Brzeźnio.

W Kościerzynie ‒ pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi ‒ co roku odbywa się Kościerzyński Dzień Ziemniaka.

Rolnictwo wykorzystuje szansę na systemową restrukturyzację, która związana jest przede wszystkim z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej i wprowadzonego system dopłat bezpośrednich (obejmuje ponad 12 tys. gospodarstw rolnych na rozpoczęcie produkcji towarowej).

Na terenie powiatu producenci rolni eksportują swoje produkty, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Eksportuje się głównie ziemniaki jadalne, warzywa (kapustę, cebulę, marchew, buraki ćwikłowe, ogórki, pomidory), jabłka i nasiona traw. Największym odbiorcą tych produktów były Rosja, Białoruś i Mołdawia nadal są takie kraje jak: Węgry, Bułgaria, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Łotwa a nawet Kirgistan (nasiona traw). 

Przemysł

Przemysł jest drugim – po rolnictwie – ważnym działem gospodarki powiatu. Powiat należy do mniej uprzemysłowionych w województwie. Zakłady przemysłowe skoncentrowane są głównie w Sieradzu a ośrodkami uzupełniającymi są Błaszki, Złoczew i gminy Brzeźnio oraz Wróblew. Wiodącymi gałęziami są przemysł rolno – spożywczy, oparty o miejscową bazę surowcową a także przemysł farmaceutyczny, środków transportu, materiałów budowlanych i przemysł elektroniczny. I choć zmniejszyła się rola tradycyjnego przemysłu lekkiego (branże: odzieżowa i dziewiarska) to w ostatnich latach obserwuje się różnorodność branżową przemysłu co w konsekwencji daje większe możliwości rozwoju powiatu. Ponad jedna czwarta wszystkich firm prowadzi działalność handlową. W powiecie działa siedem firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Do ważniejszych zakładów należą CERAMIKA TUBĄDZIN płytek ceramicznych: (MEDANA PHARMA S.A farmaceutyczny), XELLA-YTONG materiałów budowlanych, PARTNERTECH elektroniczny CRYSTAL TRAKTOR, SOMMER POLSKA, INTER CARSFeber – środków transportu, (TERPLAST wyrobów polipropylenowych), CORNETTE UNDERWEAR, P.R.P wyrobów dziewiarskich. POLSKA INWAR SYSTEM S.A.). W powiecie jest wiele firm z udziałem kapitału zagranicznego głównie z krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Szwecja, Francja, Włochy, Wielka Brytania), ale także kapitał z USA i Rosji. Większość podmiotów zlokalizowana jest w Sieradzu.